Kisgyermekkori szűrővizsgálatok

4 éves életkor

Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzésének helyszíne a védőnői tanácsadó, szerencsére jeleneg nincsenek korlátozások a személyes találkozókra vonatkozóan.

A fejlődés bonyolult, összetett folyamat, amely során az egyes fejlődési területek szoros kölcsönhatásban vannak. Amennyiben eltérést tapasztalsz a videóhoz képest, nyugodj meg, minden kisgyermek egyéni ütemben fejlődik.
Telefonos konzultációk során ellátunk a gyermek fejlődését segítő tanácsokkal.

A fejlődés legfontosabb állomásai 3 és 4 év között

Optimális esetben már egy éve óvodás a gyermek. Ha fejlődésével kapcsolatban a szülő és a védőnő gondot lát, ki kell kérnünk az óvónő véleményét is. A gondos anamnézis és a vizsgálat után kell az orvosnak döntenie a teendőkről. Mondatai, noha gyakran nem hibátlanok, számos nyelvtani elemet (pl. személyragok, tárgyrag, névelő stb.) tartalmaznak és 4 éves korra nem ritkán 3–5 szónál is hosszabbak. Képessé válik egyszerűbb belső állapotokat megfelelő összetett mondatban megfogalmazni („Kati látta, hogy…”; „Anya tudja, hogy…”). Négyévesen már megérti a közeli múltra és a közeli jövőre vonatkozó egyszerű kijelentéseket is. Az időszak végére egyszerűbb esetekben érti a „ha – akkor” összefüggéseket, és az egyszerűbb ok-okozati kapcsolatokat. Egyszerű szempont alapján (pl. szín) képes kategorizálni tárgyakat. Absztraktan nem, de jól ismert tárgyak kapcsán konkrét példában képes az összeadásra és a kivonásra kb. 3-ig. Elszámlálni tovább is képes. Konkrét, egyszerű esetekben érti a több/kevesebb, kisebb/nagyobb viszonyokat. A kialakult, biztos nagymozgások korszaka kezdődik. Az egyensúlyozás és a koordináció egyre biztosabb lesz. A gyermek élvezi, ha mozoghat, szinte fáradhatatlan. Egyre jobban szeret rajzolni, rajzai ebben az életkorban felismerhetőbbé válnak, amit lerajzol, már hasonlít a valósághoz.

Viselkedési jellemzők 4 éves korban

Játékára, tevékenységeire és mozgására 4 évesen jellemző, hogy játékában időnként képzeleti elemek is jelen vannak (mind egyedüli, mind más gyermekkel vagy felnőttel közös játékában). Az időszak végére egyes tevékenységek időnként tartósan is lekötik figyelmét. Már elkezd másokkal közösen egyszerű szabályjátékban részt venni. Szerepjátékot játszik. A 4 éves gyermek jól fut és ugrik, már nemcsak páros lábbal, hanem egy lábon is képes ugrálni. A lépcsőn könnyedén és gyorsan megy kapaszkodás nélkül váltott lábbal fel- és lefelé is. Képes pedállal hajtani 3 vagy 4 kerekű járművet, és ha van futóbiciklije, két keréken gurulva is jól egyensúlyoz.

Kitölthető szülői kérdőív – 4 éves életkor

Kérünk benneteket, hogy a fenti kérdőívet töltsétek ki, küldjétek el nekünk.
A kisgyermek hosszát és súlyát mérjétek meg.

Ezt tudja a 4 éves kisgyermek

Kisgyermekkori szűrővizsgálatok

5 éves életkor

Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzésének helyszíne a védőnői tanácsadó, szerencsére jeleneg nincsenek korlátozások a személyes találkozókra vonatkozóan.

A fejlődés legfontosabb állomásai 4 és 5 év között

Mondatokban beszél, gyorsan csökkenő számú nyelvtani hibával. Mondatai közt nem ritkán 2–3 tagmondatból álló összetett mondatok is vannak. Beszédében egyre pontosabban képes kifejezni idő- és térviszonyokat ragokkal, névutókkal. Hanglejtése összhangban van mondatai jelentésével. Képes aktívan hozzájárulni egy beszélgetés fenntartásához, például kérdésekkel. Egyre pontosabban és összetettebben tudja saját és mások belső állapotait megfogalmazni. Megjelenik a humor és a humorérzék. Kezdi érteni a feltételes mód jelentését, időnként maga is használja. Rövidebb eseménysorokat, kisebb történeteket önállóan, összefüggően mesél el. Egyre jobban érti és maga is igényli a magyarázatokat a jelenségek okairól. Számfogalma addig fejlődik, hogy 4–5 tárgyat megszámol, ezeken jól ismert, motivált helyzetekben esetenként összeadási – kivonási műveletekre is képes. Akár húszig elmondja a számokat. A társas megértés fejlődésének eredményeképpen megjelenik az empátia, és a kortársakkal kezdenek kialakulni tartósabb személyes kapcsolatok. Nagyon hatékonyan és gyorsan tanul új mozgásokat. A korábban tanult mozgásformák tökéletesednek, és egyre több mozgáskombináció jelenik meg. Egyre kitartóbbá és jól terhelhetőbbé válik a gyermek 5 éves korára.

Viselkedési jellemzők 5 éves korban

Játékára, tevékenységeire és mozgására 5 évesen jellemző, hogy már jól érthetően beszél és történeteket tud elmesélni, rákérdez a szavak jelentésére. Gazdag a fantáziája. „Nagy óvodás”, aki készül az iskolára. 4–5 társával együtt játszik. Tud indulatos, energikus lenni. Megjelennek a szabályjáték elemei is. Jellegzetes fejlemény a szerepjáték, mind egyedül, mind a társakkal. A közös játékban képes az egyeztetésre és együttműködésre. Mind társas viselkedésében, mind magányos játékában gyakran jelenik meg a kísérletezés, a reakciók, események tesztelése”. Önállósága folyamatosan fejlődik, képes önállóan használni a WC-t.
A gyermek 5 éves korára képes összetettebb, bonyolultabb mozgáskombinációk elsajátítására, ha van rendszeres gyakorolásra lehetősége. Így megtanul fára mászni, kerékpározni, hintát hajtani és bukfencezni. Lehetőségeitől függően elsajátítja néhány sport mozgásalapjait. A mozgások erőssége, tempója és térbeli terjedelme jelentős mértékben fejlődik, egyre ellenállóbbá válik a hosszan tartó terheléssel szemben. Szívesen és ügyesen rajzol, a ceruzát helyesen fogja, rajzaiban az apró részleteket is kidolgozza. Felismerhetően rajzol, összetettebb formákat is megjelenít. Megjelenik a „kvázi írás”, azaz néha úgy
tesz, mintha írna.

A fejlődés bonyolult, összetett folyamat, amely során az egyes fejlődési területek szoros kölcsönhatásban vannak. Amennyiben eltérést tapasztalsz a videóhoz képest, nyugodj meg, minden csecsemő egyéni ütemben fejlődik.

Ezt tudja az 5 éves kisgyermek
Kisgyermekkori szűrővizsgálatok

6 éves életkor

Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzésének helyszíne a védőnői tanácsadó, szerencsére jeleneg nincsenek korlátozások a személyes találkozókra vonatkozóan.

A kötelező védőoltások beadása miatt keresse gyermekorvosát telefonon!

A 6 éves korban esedékes Tetraxim oltás tájékoztatója

A fejlődés legfontosabb állomásai 5 és 6 év között

Idegen számára is jól érthetően, dallamosan, esetenként többszörösen összetett mondatokban, csak ritka nyelvtani hibákkal beszél. Kezdi megérteni a nem szó szerinti nyelvhasználatot, például a személyével kapcsolatos iróniát. Képes tárgyakat egyszerre két-három egyszerű szempontot is figyelembe véve csoportosítani. Képes hosszabb párbeszédben, társalgásban is aktívan részt venni. Gondolkodása elég rugalmas ahhoz, hogy egy csoportosítás után a tárgyakat új szempont alapján másként csoportosítsa. Egyre jobban képes elvonatkoztatni az adott helyzettől. Így képes egy időben és térben távoli eseményt is viszonylag pontosan, részletesen leírni. Egyre jobban érti a dolgok alapvető tulajdonságainak állandóságát. Anyanyelvének magasabb, logikai szintű ismerete kialakulóban, egyre jobban érti, hogy a nyelv hangokból, szavakból, mondatokból áll, ezekkel képes egyszerű műveletekre. Gyorsan fejlődik társas szabályokkal kapcsolatos megértése, a szabályokat igyekszik betartani, és érzékennyé válik arra, hogy mások is betartsák azokat. Érdekelni kezdi saját személye és az, hogy mások mit gondolnak róla. Egyre meghatározóbbá válnak a kortársak. Ebben a korban ismét „alakváltozás” időszaka zajlik, a gyermek „hirtelen” magasabb, vékonyabb lesz, emellett a fej, törzs és végtagok aránya is megváltozik.

Viselkedési jellemzők 6 éves korban

Játékára, tevékenységeire és mozgására 6 évesen jellemző, hogy az őt érdeklő, motiváló magányos vagy társas tevékenységek akár igen hosszan is lekötik. A kortársakkal folytatott közös játékok nem ritkán igen összetettek, sok képzeleti elemet tartalmaznak, és közös egyeztetésre, megegyezésekre épülnek. Egyre kevesebb felnőtt irányításra van szüksége ahhoz, hogy megszervezze saját tevékenységét, hogy ne unatkozzék. Kialakulóban vannak a tartós érdeklődési területek. A mászóeszközökön történő mászás ennek az életkornak továbbra is az egyik legkedveltebb mozgásformája. Ötéves kor után jelentős fejlődés játszódik le, már nemcsak felfelé, hanem lefelé is ügyesen jön a nehezebb mászókákról vagy fára mászásnál is. A legváltozatosabb sportmozgások elsajátítására képes. Képes együtt játszani a többiekkel, megérti és betartja a játék szabályait. Finom mozgásai ügyesek, nem okoz gondot a cipzár, a gomb, a cipőfűző, az evőeszközök használata.

A fejlődés bonyolult, összetett folyamat, amely során az egyes fejlődési területek szoros kölcsönhatásban vannak. Amennyiben eltérést tapasztalsz a videóhoz képest, nyugodj meg, minden kisgyermek egyéni ütemben fejlődik.

Ezt tudja a 6 éves kisgyermek
Kisgyermekkori szűrővizsgálatok

7 éves életkor

Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzésének helyszíne a védőnői tanácsadó, szerencsére jeleneg nincsenek korlátozások a személyes találkozókra vonatkozóan.

A fejlődés legfontosabb állomásai 6 és 7 éves kor között

Beszéde jól érthető, összetett mondatokat rutinszerűen használ és megért, a grammatikai hibák igen ritkák. Viszonylag összetett emberi belső állapotokat, eseménysorokat is megért és nyelvileg képes kifejezni. Egyre magabiztosabban érti a nem szó szerinti nyelvhasználatot akkor is, ha nem közvetlenül rá vonatkozik. Eltérő beszédhelyzetekhez beszédmódjában képes alkalmazkodni. Spontánul is próbálgatja az írást, olvasást. Gondolkodásában már jól szétválik a képzeletbeli és a valóságos, a valóságos és a lehetséges. Formálódnak tartós érdeklődési körei, amelyekkel időről-időre tudatosan foglalkozik. Egyre inkább képes megfelelően előre tervezni tevékenységeit, foglalkoztatja a jövő. Empátiája fejlődik. Jól érti, hogy ugyanaz a jelenség más-más emberekből más-más érzelmeket, érzéseket válthat ki, illetve azt, hogy ugyanarról a dologról különböző emberek mást tudhatnak, gondolhatnak. Magáról és környezetéről jelentős „lexikális” tudása halmozódott fel (nevek, foglalkozások, cím, hozzávetőleges életkorok stb.). Változatos mozgásformákat próbál ki, mindent, amire lehetősége adódik. Jellemző rá a fokozott mozgáskészség, sok új mozgás elsajátítása megfelelő színvonalon. Javul a mozgások ritmikussága, pontossága és gazdaságossága. Rajzai tovább fejlődnek, differenciálódnak, emberrajzán legalább 6 testrész szerepel, már részleteket jelenít meg (pl. szempilla vagy zsebek a ruhán stb.). Sok olyan elem is van, amely írómozgásokat is tartalmaz: például ívek, hurkok, hullámok.

Viselkedési jellemzők 7 éves korban

Játékára, mozgására és tevékenységeire 7 évesen jellemző, hogy érdeklődési körébe tartozó, őt motiváló tevékenység tartósan, esetenként akár órákra leköti, de őt kevésbé érdeklő feladatokra is egyre tartósabban összpontosít (15–20 percet is). Érdeklődési területe mentén egyedül is játszik, tevékenykedik, de igényli a közösségi játékot, tevékenységet is. Igénye van a családon kívüli tartós, személyes, kortárs kapcsolatokra, barátságra, megfelelő partnerrel képes ilyet kialakítani és huzamosabb időn keresztül fenntartani. Számos mindennapi tevékenységben önállóvá válik. A 7 éves kitartóan mozog: focizik, kerékpározik, versenyt fut, labdát pattogtat, mely cselekvések összetett mozgásokat és megfelelő egyensúlyozást, koordinációt feltételeznek. Az alapvető mozgásformákból sajátos sportági technikák alakulhatnak ki, attól függően, hogy melyik gyakorlására adódik a gyermeknek lehetősége. Ügyes minden kézműves technikában: festés, rajzolás, vágás, ragasztás, papírhajtogatás, gyurmaformázás. Egyszerű házi munkákban is tud segíteni: hámozás, aprítás, kavarás, tésztaszaggatás, söprés, törölgetés stb.

A fejlődés bonyolult, összetett folyamat, amely során az egyes fejlődési területek szoros kölcsönhatásban vannak. Amennyiben eltérést tapasztalsz a videóhoz képest, nyugodj meg, minden kisgyermek egyéni ütemben fejlődik.

Ezt tudja a 7 éves kisgyermek