Adatkezelési szabályzat – Beleegyező nyilatkozat

Elfogadom, hogy a járvány terjedését megfékezésének érdekében hozott intézkedések kapcsán csak különösen indokolt esetben van lehetőség személyes konzultációra, tanácsadásra. Minden más esetben személyes kontaktus nélkül megvalósuló távkommunikációs eszközön keresztül zajlik a tanácsadás.

1. Bevezető rendelkezések

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy összefoglalja a Pátyi Védőnői Szolgálat (a továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és gyakorlatot, továbbá, hogy azokról a közzététel útján egyben tájékoztassa is az érintetteket. Az Adatkezelő az adatok kezelése és felhasználása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az EU 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR) szóló rendeletének rendelkezései szerint jár el.

Az Infotv. hatályos szövege az alábbi linken érhető el.

A GDPR hatályos szövege az alábbi linken érhető el.

2. Az adatkezelő

Adatkezelő: Páty Község Önkormányzata – Védőnői Szolgálat
Székhely: 2071 Páty, Árpád utca 14.
E-mail: patyivedonok@gmail.com
Telefon: 06-23-344-625
Honlap: patyivedonok.net

2.1 Titoktartási kötelezettség

A védőnő egészségügyi szakszemélyzet, így az egészségügyi törvény által megszabott szakmai titoktartási kötelezettség terheli, munkáját a védőnői szakmai irányelvek alapján végzi. A védőnői munka önállóan végzett egészségügyi tevékenység, a munkavégzése során általa kezelt személyes gondozotti adatokat – különösen az egészségügyi adatokat – így még munkáltatójával sem osztja meg.

A védőnői tevékenységet jogszabály szabályozza, annak igénybevétele – így az adatszolgáltatás -nem egyéni döntés, hanem jogszabályi kötelezettség. A védőnő által kezelt adatok körét, a használt nyomtatványok adattartalmát szintén jogszabályok határozzák meg.

3. Adatkérés, a kezelt adatok köre

A Weboldal használatához a Felhasználónak általában semmilyen adatot nem kell megadnia. Bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükséges lehet, hogy meghatározott személyes adatait az Adatkezelő rendelkezésére bocsássa.

A Weboldal használatához megadott egyéb adatok kezelése is a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

A Weboldal használatakor a következő módokon történhet adatkérés:

  • kapcsolati űrlap használatával
  • szűrővizsgálatokhoz szükséges szülői kérdőívek kitöltésével
  • új várandós űrlapon keresztüli jelentkezésével
  • Beköltöző család űrlapon keresztüli jelentkezésével

3.1 Kapcsolati űrlap használata

A Weboldalon kapcsolati űrlap kitöltése során a kapcsolatfelvételhez küldésre kerülő személyes adatok: név, e-mail cím. A kapcsolati űrlapon megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik, amelynek megismerését és elolvasását egy jelölőnégyzettel erősít meg. A kapcsolati űrlapon megadott személyes adatok egy adott postafiókba kerülnek továbbításra e-mail formájában. A megadott adatok semmilyen adatbázisba, listába nem kerülnek rögzítésre. A kapcsolati űrlappal küldött levelek 30 napon belül törlésre kerülnek.

3.2. Űrlapok, szülői kérdőívek kitöltése

A felhasználó által a szülői kérdőívekben megadandó és rögzítésre kerülő személyes adatok: név, születési idő, e-mail cím. A honlapon történő kérdőív kitöltésével megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik, amelynek megismerését és elolvasását egy jelölőnégyzettel erősíti meg.

4. Az adatkezelés célja, időtartama, jogalapja

Az adatkezelés célja a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának, igénybevételének biztosítása. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama az Ön hozzájárulása visszavonásának időpontjáig, vagy egyéb, jogszabályban meghatározott feltétel bekövetkezéséig tart.

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

  • a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
  • b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
  • c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
  • d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
  • e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
  • f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre

A megadott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő erre jogosult munkatársai ismerhetik meg, az Adatkezelő adatokat harmadik személynek kizárólag abban az esetben ad át, amennyiben azt törvény kötelezően írja elő, vagy az arra jogosult személy ehhez hitelt érdemlő módon hozzájárult. Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

7. Záró rendelkezés

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Tájékoztató egyoldalú módosítására, amely a www.patyivedonok.net honlapra történő feltöltéssel válik hatályossá.

Páty, 2020. március 21.